Přírodní perla průmyslové oblasti

Řeka Odra je evropský veletok, o celkové délce přibližně 854 km, který pramení na Moravě pod vrcholem Fidlův Kopec ve výšce 634 m.n.m. a ústí v Polsku do Baltského moře. Na území České republiky protéká cennými krajinnými oblastmi, jako jsou CHKO-Poodří a přírodní památka Hraniční meandry Odry.

Tato přírodní památka leží v česko-polském hraničním pásmu. Řeka Odra zde vytváří přirozený tok s četnými zákrutami (meandry), v délce přibližně 7 kilometrů. Na řece takových rozměrů a parametrů je to vzácnost celoevropského významu. Součást území tvoří zbytky starých lužních lesů, soustavy mladších  lesních porostů a jiná maloplošná přírodní stanoviště. Tento přírodní útvar mohl vzniknout jedině proto, že zde po dlouhá léta nebyly prováděny žádné technické úpravy většího rozsahu, tudíž zde můžeme najít malý výsek původní panenské přírody, jaká se u nás nacházela v dávných dobách.

Přírodní památka Hraniční meandry Odry byla vyhlášena Moravskoslezským krajem v roce 2006. První pokusy o zařazení do chráněných oblastí místními přírodovědci proběhly již v létech 1994 a 1995, avšak bez úspěchu. V roce 1997 se o území začali zajímat i pracovníci WWF. Po létech společné snahy byl další návrh již schválen a oblast získala statut přírodní památky.

Hlavním předmětem ochrany, jakož i jedinečnosti celého území, je samotný tok řeky Odry. Je tomu tak proto, že si řeka v celém úseku tvoří sama své koryto a teče si doslova jak se jí zlíbí, bez toho, aby byl její tok jakkoliv upravován. Tak mohou vznikat z usazeného nánosu četné štěrkové lavice a slepá ramena, což je ve střední  Evropě takřka ojedinělé.

Díky četnému výskytu významných přírodních stanovišť, jakož i existenci vzácnějších živočichů a rostlin je přírodní památka od roku 2004 součástí soustavy NATURA 2000.

Celá oblast je i jedním z nejvýznamnějších zimovišť vodního ptactva u nás a taky součástí Ptačí oblasti Heřmanský stav-Odra-Poolší vyhlášené v roce 2008.

Přírodní památka je rovněž zařazena do celoevropského konceptu s názvem Espace de liberté (volně přeloženo - Volný prostor pro řeku), který tvoří vymezené hranice území pro volný pohyb řeky.

V korytě řeky i v jeho nejbližším okolí dochází k neustálým změnám, všechny údaje je proto nutné brát s patřičnou rezervou. Tvůrci stránek rovněž rádi přijmou nové zajímavé údaje o přírodní památce, jakož i případné opravy textu či údajů.
© 2010 Jan Kohut & Libor Krišica    Veškerá práva vyhrazena - All rights reserved.