Fauna a flora

Oblast přírodní památky je jedinečná i vzhledem k výskytu vzácných a chráněných druhů rostlin a živočichů. Odra doznala obrovských změn co se čistoty vody týče, a tak území osídlilo zpětně velké množství živočichů, závislých na čistotě vody. Nejlepším důkazem jsou zdravé rybky Střevle potoční (Phoxinus phoxinus), odchycené poblíž soutoku v roce 2002.

Dostatečná izolovanost oblasti jakož i špatná průchodnost celým územím poskytuje vyšším živočišným druhům dostatek klidu k existenci i k rozmnožování. Průzkum fauny a flory v oblasti není zcela ukončen, je zde předpoklad výskytu dalších, i vzácnějších druhů.

Za nejvzácnější či nejvýznamnější druhy pro dané území lze považovat živočichy a rostliny uvedené v informační tabulce přírodní památky. Samozřejmě těch vzácnějších živočichů je více, hlavně mezi ptactvem, ale i mezi ostatnimi živočichy, kupříkladu mezi pavouky, vážkami nebo drobnými brouky z čeledi Carabidae. To už jsou víceméně specifické záležitosti, které přesahují rámec těchto stránek. Za největší množství údajů vděčíme především Jiřímu Šuhajovi z Bohumína.

Rovněž je třeba zmínit i některé další druhy, které jsou pro dané území charakteristické či zajímavé. Je to především silný a vytrvalý invazní plevel původem z dálného východu Křídlatka (Reynoutria sp.) který totálně zarůstá celý terén, spolu s dalším invazním druhem původem z Himaláji Netykavkou (Impatiens glandulifera).

Z domácích bylin jsou charakteristické velké plantáže pronikavě vonícího Česneku medvědího ( Allium ursinum ).

Ze zvířat se v tomto území stává poměrně běžným Psík mývalovitý (Nyctereutes procyonoides), který se sem rozšířil rovněž z dálného východu, je to tudíž invazní druh a patří proto spíš mezi škodnou.

Zajímavý je údajný stálý výskyt několika jedinců americké vodní Želvy nádherné (Trachemys scripta elegans). Spatřit je v přírodě je ovšem vzácnost, rozšířily se sem z domácích chovů.

Nebo i fotograficky zaznamenaný výskyt našeho největšího motýla Martináče hrušňového ( Saturnia pyri ) v přilehlých zahradách. Tento motýl se vyskytuje velmi vzácně na jižní Moravě, jeho přirozené rozšíření až na sever je velmi nepravděpodobné. Se vší určitostí se jedná zřejmě o úmyslně vysazené jedince některým z místních chovatelů. V domácích chovech jde o běžný a relativně snadno chovatelný druh.

V minulých letech byl potvrzen i výskyt drobné rybky Koljušky tříostné (Gasterosteus aculeatus) se vší pravděpodobností rovněž vysazené uměle akvaristy. Zda se v meandrech vyskytuje i v současnosti, není známo.

Další rozsáhlé informace z oblasti živé přírody i z historie tohoto území můžete nalézt v monotematickém vydání časopisu Poodří věnovaném této přírodní památce. Najdete jej v rubrice "Zajímavosti".

© 2010 Jan Kohut & Libor Krišica    Veškerá práva vyhrazena - All rights reserved.