Biotopy v oblasti

 1. přírodní jezera
 2. nížinné a podhorské vodní toky
 3. bahnité říční břehy
 4. vlhkomilná vysokostébelnatá společenstva nížin a horského stupně
 5. nížinné sečené louky
 6. měkké lužní lesy - Jasanovo-Olšové (fragmenty) - prioritní význam : NATURA 2000
 7. tvrdé lužní, břehové smíšené lesy
 8. lesní monokultury (např. vrbové křoviny a březové háje)
 9. štěrkopísečné lavice (náplavy)
 10. zaplavená štěrkoviště
 11. stará říční ramena
 12. periodické tůně
 13. lesní a luční mokřady
 14. strmé, kolmé hlinité břehy
   Prvních sedm přírodních stanovišť mají evropský význam a jsou uvedeny ve směrnici o stanovištích soustavy NATURA 2000.

© 2010 Jan Kohut & Libor Krišica    Veškerá práva vyhrazena - All rights reserved.